ෆේස්බුක් ඇබ්බැහිය ග්‍රස්ථීක නියුරෝසියාවේ රෝග ලක්ෂණයක් ලෙස

Fox Talks 10:23 AM
ෆේස්බුක් ආරම්භයේදී ලබාදුන්නේ විනෝදය හා ආශ්වාදයය. මේ වනවිට ෆේස්බුක් හරහා වැඩිපුර ඇති කරන්නේ කාංසාව(anxiety) සහ බියය. මෙම කාංසාව හා බිය එක... Read More
ෆේස්බුක් ඇබ්බැහිය ග්‍රස්ථීක නියුරෝසියාවේ රෝග ලක්ෂණයක් ලෙස ෆේස්බුක් ඇබ්බැහිය ග්‍රස්ථීක නියුරෝසියාවේ රෝග ලක්ෂණයක් ලෙස  Reviewed by Fox Talks on 10:23 AM Rating: 5

දැනුමේ ආධිපත්‍යය සහ ශරීරය පිළිබද චිත්ත රූප මැවීම

Fox Talks 8:20 AM
මා ආහාර ගන්නා විට, විශේෂයෙන්ම ගුණදායක යැයි වර්ග කර ඇති ආහාර වර්ග ගන්නා විට, ඒ ගුණදායක ආහාරවල ඇති පෝෂණ කොටස් මාගේ ශරිර සෞඛ්‍යයේ වර්ධනයට බ... Read More
දැනුමේ ආධිපත්‍යය සහ ශරීරය පිළිබද චිත්ත රූප මැවීම දැනුමේ ආධිපත්‍යය සහ ශරීරය පිළිබද චිත්ත රූප මැවීම Reviewed by Fox Talks on 8:20 AM Rating: 5
ප්‍රංශයේ උමං දුම්රියක ගී ගැයූ සිරිමා ප්‍රංශයේ උමං දුම්රියක ගී ගැයූ සිරිමා Reviewed by Fox Talks on 8:40 AM Rating: 5
Powered by Blogger.