පළමු හිම පියල්ල

Fox Talks 7:25 AM
චිත්‍රය - "First Snow" by Arkady Alexandrovich Plastov (1893 –1972) ඒයි, ඩොමිනීකා එන්න එළියට හිම වැටෙනවා බලන්න. ආත්තම්මගේ ... Read More
පළමු හිම පියල්ල පළමු හිම පියල්ල Reviewed by Fox Talks on 7:25 AM Rating: 5

පුද්ගලානුබද්ධ වෙදකම (Personalized Medicine)

Fox Talks 6:21 AM
පහුගිය දවසක ඉන්ටර්නෙට් එකේ තිබිලා මම දැක්කා personalized medicine කියලා සංකල්පයක්. ඒක පහුගිය අවුරැදු කීපය ඇතුලත බටහිර වෛද්‍ය ක්‍රමයේදී ... Read More
පුද්ගලානුබද්ධ වෙදකම (Personalized Medicine) පුද්ගලානුබද්ධ වෙදකම (Personalized Medicine) Reviewed by Fox Talks on 6:21 AM Rating: 5
Powered by Blogger.