පන්සල් සහ සාමූහිකත්වය

Fox Talks 9:28 AM
සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතියේ ඇති මූලික ලක්ෂණයක් නම් සාමූහිකත්වයය. මුල් කාලයේ රටේ සෑම සමාජ ස්ථරයකම සාමූහිකත්වයේ ලක්ෂණ දක්න ට තිබෙන්නට ඇතිමුත් බ... Read More
පන්සල් සහ සාමූහිකත්වය පන්සල් සහ සාමූහිකත්වය Reviewed by Fox Talks on 9:28 AM Rating: 5
Powered by Blogger.