සිංහල බෞද්ධ පීඩක ජාතිකවාදය හා දෙමළ පීඩිත ජාතිකවාදය

Fox Talks 12:45 AM
ලිංගිකත්වය හා මානව හිමිකම් ගැන කෙරුණු සාකච්ඡාවක දී Jean-Claude Milner නම් විද්වතා දැක්වූ අදහස් වලින් කොටසක් පහත දැක්වේ.  " ශක්තිසම්ප... Read More
සිංහල බෞද්ධ පීඩක ජාතිකවාදය හා දෙමළ පීඩිත ජාතිකවාදය සිංහල බෞද්ධ පීඩක ජාතිකවාදය හා දෙමළ පීඩිත ජාතිකවාදය Reviewed by Fox Talks on 12:45 AM Rating: 5
Powered by Blogger.