පොර්න්හබ් හා බටහිර පිරිමියා

Fox Talks 11:06 AM
ආසියාතිකයන් යශෝධරාවන් විවාහ කරගෙන ගූගල්වල නාගන්නවා යන අදහසට විරෝධයක් දැක්වීමට අවශ්‍ය නැත. අනෙක් බොහෝ දෑ මෙන් අපට දැන් ලිංගිකත්වය සම්බන්ධ ... Read More
පොර්න්හබ් හා බටහිර පිරිමියා පොර්න්හබ් හා බටහිර පිරිමියා Reviewed by Fox Talks on 11:06 AM Rating: 5

පානම සංස්කෘතිය

Fox Talks 11:00 AM
පානම ප්‍රදේශය - නිවැරදි නම පානව වියයුතුය - ලංකාවේ ඇති සුවිශේෂී සංස්කෘතික කලාපයක් ලෙස හැඳින්විය හැකිය. එසේ හැඳින්විය හැක්කේ බාහිරින් බලන ව... Read More
පානම සංස්කෘතිය පානම සංස්කෘතිය Reviewed by Fox Talks on 11:00 AM Rating: 5

අනාගත ලෝකය යුටෝපියාවක්ද? ඩිස්ටෝපියාවක්ද?

Fox Talks 10:57 AM
සිනමාකරුවන්ට අනාගතය පෙනෙනවාද නැති ද කියා මා දන්නේ නැත. නමුත් සිනමාකරුවන් අනාගත ලෝකය මේ ආකාරයෙන් වේ යැයි සිතා චිත් ‍ රපට නිපදවති. එවැනි ච... Read More
අනාගත ලෝකය යුටෝපියාවක්ද? ඩිස්ටෝපියාවක්ද? අනාගත ලෝකය යුටෝපියාවක්ද? ඩිස්ටෝපියාවක්ද? Reviewed by Fox Talks on 10:57 AM Rating: 5

කොළඹ කේන්ද්‍රීය රැඩිකල් ස්ත්‍රීවාදය

Fox Talks 10:51 AM
බටහිර දී රැඩිකල් ස්ත්‍රීවාදය වෙනුවෙන් පෙනීසිටින කාන්තාවන් ස්ටීරියෝටයිප් කර ඇත්තේ මහත් වූ ශරීර ඇති, පිරිමියෙකු ආකර්ශනය කරගැනීමට හැකියාවක් ... Read More
කොළඹ කේන්ද්‍රීය රැඩිකල් ස්ත්‍රීවාදය කොළඹ කේන්ද්‍රීය රැඩිකල් ස්ත්‍රීවාදය Reviewed by Fox Talks on 10:51 AM Rating: 5
Powered by Blogger.