දෙවියන් මියගොස් නැත, දෙවියන් අවිඥානිකයි. (God is not dead, God is unconscious)

Fox Talks 9:20 AM
ෆේඩ්රික් නීට්ෂේ විසින් "දෙවියන් මියගොස් ඇත" (God is dead) යනුවෙන් පැවසුවේ සමකාලීන බටහිර සමාජයේ ආධිපත්‍යය දැරෑ යුදෙව් -ක්‍ර... Read More
දෙවියන් මියගොස් නැත, දෙවියන් අවිඥානිකයි. (God is not dead, God is unconscious) දෙවියන් මියගොස් නැත, දෙවියන් අවිඥානිකයි. (God is not dead, God is unconscious) Reviewed by Fox Talks on 9:20 AM Rating: 5

හිලරි, සිවාජිලිංගම් සහ පොල්

Fox Talks 7:36 AM
සිවාජීලිංගම් හිලරි ක්ලින්ටන්ගේ ජයග්‍රහණය පතා නල්ලූර් කෝවිලේ පොල් ගසා ඇත. පොල් ගැසීම නිසා හිලරිගේ ජයග්‍රහණයට බලපෑමක් කලහැකිය කියා හින්දු... Read More
හිලරි, සිවාජිලිංගම් සහ පොල් හිලරි, සිවාජිලිංගම් සහ පොල් Reviewed by Fox Talks on 7:36 AM Rating: 5

පරිසර-ලිංගිකත්වය (Ecosexuality)

Fox Talks 9:29 AM
Link - Ecosexuals Believe Having Sex with the Earth Could Save It නූතනත්වය සමඟ ඇති වූ භෞතික සංවර්ධනයට හා පරිසර සංරක්ෂණයට එකවර පැවතිය... Read More
පරිසර-ලිංගිකත්වය (Ecosexuality) පරිසර-ලිංගිකත්වය (Ecosexuality) Reviewed by Fox Talks on 9:29 AM Rating: 5
Powered by Blogger.