අශෝක හඳගම සහ ෆැලික සංකේතය

Fox Talks 10:14 AM
අශෝක හඳගම භූතානයේ සංචාරයකට ගොස් පදික වෙළෙන්දියක්ගෙන් මිලදී ගත් ෆැලික සංකේතයක් ලංකාවට ගෙනවිත් ඇත. ඔහු එහි ඡායාරූපයක්, තම මතය අඩංගු කෙට... Read More
අශෝක හඳගම සහ ෆැලික සංකේතය අශෝක හඳගම සහ ෆැලික සංකේතය Reviewed by Fox Talks on 10:14 AM Rating: 5

යහපාලන මල්

Fox Talks 11:36 PM
ඊශ්‍රායලයේ යකඩ ගැහැණිය විදිහට හදුන්වපු ගෝල්ඩා මෙයර්ගෙන් වරක් අහනවා ප්‍රශ්නයක්, " ඔබ දෙවියන් විශ්වාස කරනවද? " ගෝල්ඩා ද... Read More
යහපාලන මල් යහපාලන මල් Reviewed by Fox Talks on 11:36 PM Rating: 5
Powered by Blogger.