ජාතිකවාදී අපි විතරද? (බටහිර ලෝකයේ ජාතිකත්වය අවදිවීම)

Fox Talks 9:51 AM
බටහිර මාධ්‍ය විසින් ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් හඳුන්වා දුන්නේ ජනතාවාදී නායකයෙක් වශයෙන්ය. ජනතාවාදය (Populism) සැලකෙන්නේ වරප්‍රසාදලාභී ඉහළ පැලැන්තිය... Read More
ජාතිකවාදී අපි විතරද? (බටහිර ලෝකයේ ජාතිකත්වය අවදිවීම) ජාතිකවාදී අපි විතරද? (බටහිර ලෝකයේ ජාතිකත්වය අවදිවීම) Reviewed by Fox Talks on 9:51 AM Rating: 5
Powered by Blogger.